۲۱
مرداد

ملاقات و قرارداد

بعد از تماس تلفنی و یا استفاده از فرم تماس با ما و مایل بودن به عقد قرارداد، مدیریت سایت با انجام قرارداد سیکل شروع کار را در تهران سئو زده و برای انجام پروژه محول شده مجموعه فرآیندها و کارهایی که در قسمت های بعدی اعلام میگردد را به کارکنان خود اعلام میدارد.