۲۱
مرداد

کلمات کلیدی

این مرحله یکی از مهمترین بخش فرایند سئو است، تحقیق کلمه کلیدی فرایند شناسایی مرتبط ترین کلمات کلیدی برای وبسایت است. تحقیق کلمات کلیدی نیاز به ابزارهای جستجوی کلمات کلیدی دارد که می‌توانند به ما برای پیدا کردن کلمات کلیدی مناسب برای وب‌سایت کمک کنند. هنگامی که تحقیق یک کلمه کلیدی را انجام می‌دهید باید با یک کلمه کلیدی اصلی یا کلمات کلیدی بنیادی شروع کنید.